استفاده از commpact در mongodb

database tips optimization noSql mongodb

زمانی که از کلکشنی در مونگو دیتایی حذف شود، فضایی آزاد می شود که به مرور زمان این فضا روی دیسک به صورت پراکنده می ماند، برای آزادسازی این فضا و بهبود عملکرد نوشتن، از دستور کامپکت استفاده می شود