برنامه Galera Cluster یک برنامه متن باز و رایگان clustering چند سرور دیتابیس به صورت Master-Master با replication همزمان بر روی آنها در بستر MariDB می باشد. این نوع از کلاسترینگ فقط بر روی لینوکس قابل پیاده سازی بوده و فقط از موتور ذخیره سازی دیتابیس XtraDB یا InnoDB حمایت می کند. کار کردن با MariaDB نسخه 10.1 به بالا، به طور پیش فرض wsrep API این کلاسترینگ در MariaDB درون سازی شده است.

البته قبلا هم آموزش نصب Galer Cluster بر روی debian8 ارائه شده بود.در این مطلب نصب همان سرویس روی سیستم عامل debian 10 را ارائه خواهیم کرد.

برای نصب Galera Cluster، نیاز به دریافت و نصب آن به صورت جداگانه نمی باشد. در نسخه های جدید، این برنامه به همراه برنامه mariadb-server نصب می شود. باید دقت شود که فلسفه کاری Galera Cluster بر مبنای تعداد نود های فرد می باشد، بنابراین، در این نوشته برای ۳ نود توضیحات ارائه شده، و در هرجا که کدها به صورت تکی بود، باید بر روی هر سه نود به طور همسان و مجزا اجرا شوند.

مراحل نصب

مراحل نصب بر روی دبیان ۱۰:

$ sudo apt-get install software-properties-common
$ sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
$ sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386] http://mirror.mephi.ru/mariadb/repo/10.5/debian buster main'
$ apt-get update

$ sudo apt-get install mariadb-server rsync

پس از نصب بسته ها لازم است تا فایل تنظیمات مربوط به راه اندازی کلاسترینگ ایجاد شود:

$ sudo vi /etc/mysql/conf.d/galera.cnf

در فایل ایجاد شده باید پارامترهای زیر برای سرور اول اضافه و ذخیره شوند:

[mysqld]
#mysql settings
binlog_format=ROW
default-storage-engine=innodb
innodb_autoinc_lock_mode=2
query_cache_size=0
query_cache_type=0
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
innodb_buffer_pool_size=3G
bind-address=192.168.205.32

#Galera settings
wsrep_provider="/usr/lib/galera/libgalera_smm.so"
wsrep_cluster_name="shgn_cluster"
wsrep_cluster_address="gcomm://192.168.205.32,192.168.205.31,192.168.205.33"
wsrep_sst_method=rsync
wsrep_on=ON
wsrep_node_address="192.168.205.32"
wsrep_node_name="db12"
</code>

در فایل ایجاد شده باید پارامترهای زیر برای سرور دوم اضافه و ذخیره شوند:

[mysqld]
#mysql settings
binlog_format=ROW
default-storage-engine=innodb
innodb_autoinc_lock_mode=2
query_cache_size=0
query_cache_type=0
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
innodb_buffer_pool_size=3G
bind-address=192.168.205.33

#Galera settings
wsrep_provider="/usr/lib/galera/libgalera_smm.so"
wsrep_cluster_name="shgn_cluster"
wsrep_cluster_address="gcomm://192.168.205.32,192.168.205.31,192.168.205.33"
wsrep_sst_method=rsync
wsrep_on=ON
wsrep_node_address="192.168.205.33"
wsrep_node_name="db22"

در فایل ایجاد شده باید پارامترهای زیر برای سرور سوم اضافه و ذخیره شوند:

[mysqld]
#mysql settings
binlog_format=ROW
default-storage-engine=innodb
innodb_autoinc_lock_mode=2
query_cache_size=0
query_cache_type=0
innodb_flush_log_at_trx_commit=2
innodb_buffer_pool_size=3G
bind-address=192.168.205.31

#Galera settings
wsrep_provider="/usr/lib/galera/libgalera_smm.so"
wsrep_cluster_name="shgn_cluster"
wsrep_cluster_address="gcomm://192.168.205.32,192.168.205.31,192.168.205.33"
wsrep_sst_method=rsync
wsrep_on=ON
wsrep_node_address="192.168.205.31"
wsrep_node_name="db32"

راه اندازی گلرا کلاستر

برای راه اندزای گلرا کلاستر برای اول مرتبه باید به ترتیب زیر عمل نمود.

1 قبل از هر کاری بر روی هر سه سرور باید سرویس Mysql متوقف شود:

$ sudo service mysql stop

2 سپس سروری که قرار است اولین نود تعیین شود به این صورت راه اندازی می شود:

$ sudo galera_new_cluster

یا

$ sudo /usr/bin/galera_new_cluster

3 جهت اطمینان از اجرای کلاسترینگ بر روی اولین نود:

$ sudo ps aux | grep mysql

که باید نتیجه زیر مشاهده شود:

mysql 10587 14.0 15.5 1266120 155268 ? Ssl 01:50 0:00 /usr/sbin/mysqld --wsrep-new-cluster --wsrep_start_position=00000000-0000-0000-0000-000000000000:-1
root 20822 0.0 0.0 12948 980 pts/0 S+ 01:22 0:00 grep --color=auto mysql</code>

4 جهت الحاق نود های دوم و سوم به کلاسترینگ و فقط کافی است تا سرویس آن راه اندازی شود:

$ sudo service mysql start

در این زمان هر سه نود گلرا کلاسترینگ راه اندازی و در حال اجرا می باشند. برای اطمینان از این موضوع می توان دستور زیر را بر روی هر سه نود گلرا اجرا و نتیجه را مشاهده نمود:

$ mysql -u root -p -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size';"
Enter password:
+--------------------+-------+
| Variable_name      | Value |
+--------------------+-------+
| wsrep_cluster_size | 3     |
+--------------------+-------+

منابع

برچسب ها: linux debian galera mariadb cluster