دسترسی به متغییرها با دستور docker exec

docker linux env environment

استفاده از متغییر های محیطی همسان بین `container` و `host` در دستور `docker exec`.