ایجاد دیسک LVM در لینوکس

linux learn tutorial lvm disk

کلمه LVM بر مبنی مدیریت دیسک ها منطقی -Logical Volume Management - معروف شده


کاهش فضای دیسک LVM

lvm linux partition disk

در این نوشته تلاش می شود تا نحوه کاهش فضای دیسک `LVM` بیان شود..