کلمه LVM بر مبنی مدیریت دیسک ها منطقی -Logical Volume Management - معروف شده. یکی از مزیت های اصلی پارتیشن LVM، امکان افزایش و توسعه سایز آن به صورت آنلاین و بدون قطعی می باشد. همچنین با این روش امکان کاهش هم سایز هم است اما توصیه نمی شود.

ایجاد PV ولوم منطقی

برای شروع ابتدا باید بسته lvm2 نصب شود.

sudo apt install lvm2

سپس با دستور زیر روی /dev/sdb یک pv ایجاد می شود

sudo pvcreate /dev/sdb

برای اطمینان می توانید دستورات زیر را اجرا کنید

sudo pvs /dev/sdb
OR
sudo pvdisplay /dev/sdb

ایجاد VG ولوم گروه

در گام بعد باید یک گروه ولوم ایجاد شود. برای ایجاد گروه ولوم از دستور زیر استفاده می شود:

sudo vgcreate vg_group /dev/sdb

برا بررسی صحت ایجاد ولوم گروه دستور زیر باید اجرا شود.

sudo vgs
OR
sudo vgdisplay vg_group

ایجاد دیکس منطقی LV

برای ایجاد دیسک منطقی از گروه ولوم ساخته شده با استفاده از دستور زیر انجام می شود:

#sudo lvcreate -L Size -n Name VG-NAME
sudo lvcreate -L 20G -n lv-disk1 vg_group

برای بررسی صحت دیسک ایجاد شده:

sudo lvs
OR
sudo lvdisplay /dev/vg_group/lv-disk1

فرمت کردن دیسک LV

در نهایت برای ایجاد دیسک lvm باید آن را فرمت کنیم تا قابل استفاده باشد. پس دستور زیر را اجرا می کنیم

sudo mkfs.ext4 /dev/vg_group/lv-disk1

اکنون دیسک ایجاد شده فرمت شده و قابل mount و استفاده می باشد.

منابع

برچسب ها: linux learn tutorial lvm disk