نصب و راه اندازی Drone CI.

linux devops ci/cd drone tutorial docker

نصب و راه اندازی Drone CI.