بستن تماس باز در asterisk

linux tips asterisk

گاهی ممکن است که روی برخی کانال تماس های asterisk به هر دلیلی بسته نشوند، و لازم باشد تا به صورت دستی آن ها را ببندید