با توجه به استفاده از تکنولوژی های مجازی سازی و رفتن به سمت فراگیر شدن کانتینرها برای سرویس های مختلف، یکی از ساده ترین و راحت ترین این برنامه ها برای کنترل و مدیریت کانتینرها docker می باشد.

مقدمه

در پروژه ها و برنامه های امروزی استفاده از دیتابیس اجتناب ناپذیر است. با توجه به نوع برنامه، نوع نگهداری دیتای برنامه ها دارای اهمیت می شود. که با راهکارهایی از قبیل کلاستر کردن سرویس و دیتا، ضریب پایداری آن را به شدت افزایش می دهند.

در این بین یکی از محبوب ترین و پر استفاده ترین دیتابیس ها mariadb است. که این دیتابیس نیز از galera cluster برای کلاسترینگ دیتا بهره می برد. نحوه نصب کلاستر گلرا را در مطلب نصب Galera Cluster بر روی debian 10 قبلا توضیح داده ام.

همچنین در این نوشته قصد داریم تا راه اندازی گلرا کلاستر را به صورت کانتینری بیان کنیم، پس لازم است تا مطلب نصب داکر، نیز در لینک نصب Docker روی Debian 10 مطالعه شود.

پیش فرض ها

برای شروع ما حداقل به ۳ سرور داکری نیازمندیم.

آدرس های سرور ها:

db1 192.168.1.41
db2 192.168.1.42
db3 192.168.1.43

نیازمندی دیگر ما، فایل های docker-compose.yml می باشد که روی این ۳ سرور برای اجرای سرویس دیتابیس و کلاستر آن به ترتیب زیر است:

version: "3"
services: 
  mariadb:
    image: mariadb:11.1.2
    container_name: mariadb
    network_mode: "host"
    environment:
      - MARIADB_ROOT_PASSWORD=$ROOTPASSWORD
      - REPLICATION_PASSWORD=$ROOTPASSWORD
    volumes:
      - ./mariadb/galera.cnf:/etc/mysql/mariadb.conf.d/galera.cnf
      - /source/db/galera:/var/lib/mysql
    command:
      --wsrep-new-cluster 
      # uncomment this line in first run
    stdin_open: true
    privileged: true
    tty: true
    ulimits:
      nofile:
        soft: 600000
        hard: 640000

دقت شود که به جای $ROOTPASSWORD پسورد مورد نظر خود را جایگذاری کنید

نکته مهم این که، برای اولین نودی که قرار است راه اندازی شود، در فایل کامپوز فوق قسمت comman در اولین اجرا نبایدکامنت باشد تا گزینه wsrep-new-cluster جهت راه اندازی کلاستر جدید اجرا شود. مابقی نودها نباید مجدد این گزینه را هنگام راه اندازی اجرا کنند، پس کامنت کنید

در کنار فایل کامپوز، یک فایل تنظیمات به نام galera.cnf نیز وجود دارد که محتوای آن به صورت زیر می باشد:

[galera]
query_cache_size        =0
query_cache_type        =0
innodb_flush_log_at_trx_commit =2
innodb_buffer_pool_size     =20G
bind-address          =0.0.0.0
max_heap_table_size       =300MB
innodb_flush_log_at_trx_commit =0
wsrep_provider_options     = 'gcache.size=5G; gcache.page_size=5G;gcs.fc_limit=40;gcs.fc_factor=0.8'
wsrep_slave_threads       = 32
wsrep_on            = ON
wsrep_provider         = /usr/lib/galera/libgalera_smm.so
wsrep_cluster_address      = "gcomm://192.168.1.41,192.168.1.42,192.168.1.43"
binlog_format          = row
default_storage_engine     = InnoDB
innodb_autoinc_lock_mode    = 2
wsrep_node_address       = "192.168.1.41"
wsrep_sst_method        = rsync
wsrep_node_name         = "db41"
wsrep_cluster_name       = "my_cluster"

راه اندزای کلاستر

برای راه اندزای کلاستر گلرا لازم است تا گام های زیر را طی کنیم:

گام اول

در سرور اول، در مسیر مشخصی فایل کامپوز و تنظیمات فوق را قرار داده و دستور زیر را جهت راه اندازی اولین نود اجرا می کنیم:

docker-compose up -d

سپس کمی صبر می کنیم تا کلاستر آماده سازی های اولیه خود را انجام و مهیا شود.

مجدد تأکید می شود که، برای اولین نودی که قرار است راه اندازی شود، در فایل کامپوز قسمت comman در اولین اجرا نباید کامنت باشد تا گزینه wsrep-new-cluster جهت راه اندازی کلاستر جدید اجرا شود. مابقی نودها نباید مجدد این گزینه را هنگام راه اندازی اجرا کنند، پس کامنت کنید

گام دوم

در سرور دوم، در مسیر مشخصی فایل کامپوز و تنظیمات فوق را قرار داده و دستور زیر را جهت راه اندازی نود دوم اجرا می کنیم:

docker-compose up -d

سپس کمی صبر می کنیم تا نود دوم به کلاستر متصل شود

و مجدد تأکید می شود که، ذز این نود که، در فایل کامپوز قسمت comman باید کامنت باشد تا گزینه wsrep-new-cluster مجددا اجرا نشود.

گام سوم

در سرور سوم، در مسیر مشخصی فایل کامپوز و تنظیمات فوق را نیز قرار داده و دستور زیر را جهت راه اندازی نود سوم اجرا می کنیم:

docker-compose up -d

سپس کمی صبر می کنیم تا نود سوم هم به کلاستر متصل شود

و مجدد تأکید می شود که، ذز این نود که، در فایل کامپوز قسمت comman باید کامنت باشد تا گزینه wsrep-new-cluster مجددا اجرا نشود.

گام چهارم

در هر کدام از ۳ سرور، داخل کانتینر exec کرده و دستور زیر را جهت اطمینان از صحت راه اندازی کلاستر اجرا می کنیم:

docker-compose exec -it mariadb bash

mariadb -u root -p -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size';"
Enter password:
+--------------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+--------------------+-------+
| wsrep_cluster_size | 3   |
+--------------------+-------+

در صورتی که عدد نمایش داده شده غیر از ۳ باشد، به این معنی است که یکی از نودهای در اتصال به کلاستر با مشکل مواجه شده و نیاز به بررسی بیشتر می باشد.

منابع

برچسب ها: linux database mariadb docker galera cluster