بعد از مدتها بالاخره با یک مطلب معمولی اما بسیار کاربردی برای تازه کارها برگشتیم. در پست قبلی با نام آشنایی با ویژگی Cgroup در کرنل لینوکس با مفاهیم Cgroup و namespace و در نهایت با container ها آشنا شدیم.
اکنون قصد داریم تا با یکی از بهترین برنامه ها مدیریت و کنترل containerها آشنا و آن را نصب کنیم.

داکر - Docker

داکر مجموعه ای محصولات ارائه زیرساخت به عنوان سرویس PaaS بوده که از مجازی سازی سطح سیستم عامل برای اجرای برنامه ها در قالب کانتینرها استفاده می کند. کانتینرها برای برنامه، کتابخانه ها و تنظیمات مخصوص آن، تهیه و دسته بندی و از یکدیگر جداسازی می شوند. آن ها از طریق کانال های تعریف شده و استاندارد می توانند با یکدیگر ارتباط داشته باشند. تمامی کانتینرها فقط با استفاده از یک کرنل مشترک سیستم عامل هاست، و منابع به مراتب کمتر از یک ماشین مجازی اجرا می شوند.

داکر دو حالت رایگان و شامل هزینه داشته. برنامه ای که کانتینرها را میزبانی کرده را Docker Engine می نامند.

نصب داکر

برای نصب داکر روی debian 10 حداقل پیشنیازها فقط داشتن سیستم دبیان۱۰ هست. سپس کافی است تا برنامه های زیر را نصب نمود:

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install \
    apt-transport-https \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg-agent \
    software-properties-common

بعد لازم هست تا کلید gpg سورس لیست داکر را به سیستم اضافه کرد:

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

و بعد باید آدرس سورس لیست نصب آن را به سورس لیست های سیستم عامل اضافه نمود:

$ sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

و درنهایت کافی هست تا برای نصب خود docker نیز از دستور زیر استفاده نمود:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

اطمینان از نصب

در پایان برای اطمنان از نصب صحیح داکر، می توان یک ایمیج مرسوم و معروف آن را اجرا کرد:

$ sudo docker run hello-world

اگر این ایمیج به درستی دانلود و اجرا شود یک سری اطلاعات را چاپ و خارج می شود. در این حالت یعنی Docker Engine به درستی نصب شده است.

امیدوارم که این مطلب مفید و کاربردی بوده باشد.

منابع:

برچسب ها: docker container virtualization linux