ساختار اجرا در انسیبل

linux ansible

برنامه مدیریت ساختار و تنظیمات روی زیرساخت های مختلف می باشد.