زمانی که از نوع JSON برای ذخیره سازی اطلاعات صحبت می شود، مفهوم دیتابیس های غیر رابطه ای یا اصصطلاحا NoSQL را به خاطر می آوریم. جا دارد در اینجا گذری به تفاوت بین دیتبایس های رابطه ای و غیر رابطه داشته باشیم.

تعاریف نوع داده JSON در دیتابیس

این نوع داده بر اساس استاندارد RFC 7159 بوده و به صورت یک رشته با قالب JSON قابل ذخیره سازی می باشد. از ویژگی های این نوع داده اعتبار سنجی قالب متنی در حال ذخیره سازی با JSON بوده که در صورت عدم انطباق خطار تولید کرده، همچنین، بهبود قالب ذخیره سازی با ذخیره قالب JSON بوده که امکان دسترسی سریع به هر کدام از المان های آن را فراهم می کند.

میزان فضای مورد نیاز برای ذخیره سازی این نوع داده تقریبا برابر با نوع داده LONGBLOB یا LONGTEXT می باشد.

به همراه این نوع داده جدید، یک سری توابع SQL نیز ایجاد شده اند که امکان عملیات ایجاد، تغییرات و جستجو بر روی مقادیر JSON را می دهند، ارائه شده است. لیست این توابع از اینجا قابل مشاهده می باشند.

تعریف نوع JSON در جدول

برای تعریف نوع داده JSON در جدول به صورت زیر عمل می شود:

CREATE TABLE events( 
 id int auto_increment primary key, 
 event_name varchar(255), 
 visitor varchar(255), 
 properties json, 
 browser json
);
نکته حائز اهمیت این است که فیلد با نوع داده JSON نمی تواند مقدار پیش فرض داشته باشد. همچنین به طور مستقیم نمی توان بر روی آن نوع داده index زده شود. در عوض می توان از index بر روی generated column که حاوی مقادیری که از نوع داده JSON حاصل شده استفاده نمود.

درج داده در فیلد JSON

نمونه ای از نحوه درج اطلاعات در فیلدهای JSON:

INSERT INTO events(event_name, visitor,properties, browser) 
VALUES (
 'pageview', 
  '1',
  '{ "page": "/" }',
  '{ "name": "Safari", "os": "Mac", "resolution": { "x": 1920, "y": 1080 } }'
),
('pageview', 
 '2',
 '{ "page": "/contact" }',
 '{ "name": "Firefox", "os": "Windows", "resolution": { "x": 2560, "y": 1600 } }'
),
(
 'pageview', 
 '1',
 '{ "page": "/products" }',
 '{ "name": "Safari", "os": "Mac", "resolution": { "x": 1920, "y": 1080 } }'
),
(
 'purchase', 
  '3',
 '{ "amount": 200 }',
 '{ "name": "Firefox", "os": "Windows", "resolution": { "x": 1600, "y": 900 } }'
),
(
 'purchase', 
  '4',
 '{ "amount": 150 }',
 '{ "name": "Firefox", "os": "Windows", "resolution": { "x": 1280, "y": 800 } }'
),
(
 'purchase', 
 '4',
 '{ "amount": 500 }',
 '{ "name": "Chrome", "os": "Windows", "resolution": { "x": 1680, "y": 1050 } }'
);

جسجتو در نوع JSON

همچنین همانند کد زیر می توان در نوع داده JSON جستجو نمود:

SELECT id, browser->'$.name' browser
FROM events;

که نتیجه آن به این صورت خواهد بود:

+----+-----------+
| id | browser  |
+----+-----------+
| 1 | "Safari" |
| 2 | "Firefox" |
| 3 | "Safari" |
| 4 | "Firefox" |
| 5 | "Firefox" |
| 6 | "Chrome" |
+----+-----------+
6 rows in set (0.00 sec)

همچنین نمونه هایی بیشتر از انواع جسجتوها:

SELECT browser->>'$.name' browser, 
   count(browser)
FROM events
GROUP BY browser->>'$.name';

+---------+----------------+
| browser | count(browser) |
+---------+----------------+
| Safari |       2 |
| Firefox |       3 |
| Chrome |       1 |
+---------+----------------+
3 rows in set (0.02 sec)

یا

SELECT visitor, SUM(properties->>'$.amount') revenue
FROM events
WHERE properties->>'$.amount' > 0
GROUP BY visitor;

---------+---------+
| visitor | revenue |
+---------+---------+
| 3    |   200 |
| 4    |   650 |
+---------+---------+
2 rows in set (0.00 sec)

خاتمه

در این نوشته سعی شده تا آشنای اولیه ای به نوع داده JSNO در دیتابیس MySql / Mariadb حاصل شود.انشاءالله در فرصت های بعدی عمیق تر با این نوع داده آشنا می شویم.

برچسب ها: mysql mariadb database json sql noSql