شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که، پشتیبانی سرورهای زیادی را بر عهده داشته و نیاز داشته باشید تا در یک لحظه به چندین سرور ssh بزنید.

اگر این اتفاق برایتان افتاده باشد، حتما با پروسه ورود نام کاربری و کلمه عبور هم برخورد کرده اید. این که در بعضی وقت ها هم خسته کننده و هم کند کننده است. با روش زیر می توانید کاری کنید که شما فقط فرمان ssh را زده و به صورت خودکار بر روی سرور لاگین می شوید.

| نکته قابل توجه این است که با این کار باید خیلی بیشتر مراقب سیستم کلاینت خود باشید چون هر فردی با حساب کاربری شما می تواند بدون ورورد نام کاربری و کلمه عبور به سرورهای شما دسترسی پیدا کند.

گام های خودکار سازی

مراحل آماده سازی و انجام اقدامات لازم برای خودکار سازی ورود به سرورها به ترتیب زیر می باشد:

تولید کلدیSSH

در ابتدا نیاز دارید تا یک کلید خصوصی و عمومی برای ssh به صورت زیر تولید کنید:

$ ssh-keygen -t rsa -b 2048
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/username/.ssh/id_rsa): 
Enter passphrase (empty for no passphrase): 
Enter same passphrase again: 
Your identification has been saved in /home/username/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/username/.ssh/id_rsa.pub.

دقت داشته باشید که این کلید دقیقا برابر با نام کاربری و کلمه عبور شما هست.

ارسال کلید به سرور

در گام بعدی باید کلید عمومی تولید شده خود را بر روی سرور منتقل کنید:

$ ssh-copy-id id@server
id@server's password:

خاتمه

اکنون هر زمان که نیاز به ورود داشتید کافی است تا فرمان زیر را اجرا کنید و بدون ورود هیچ گونه نام کاربری و کلمه عبوری به سرور وراد شوید:

ssh id@server

در پایان مشاهده کردید که به سادگی و راحتی هر چه تمام خودکار سازی ورود به سرورها با ssh انجام شد.

منبع:

برچسب ها: linux ssh